УАППО

Українська асоціація представниць правоохоронних органів

Поодинці ми сильні,
разом ми могутні

Рахі Ворія

Хто ми — Статут УАППО

Статут УАППО


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Українська асоціація представниць правоохоронних органів» (надалі – Організація) є добровільною, неприбутковою громадською організацією, яку утворено громадянами України для спільної реалізації та захисту прав і свобод, досягнення мети (цілей) та реалізації напрямів діяльності, передбачених цим Статутом, яка створена згідно Конституції України та Закону України «Про громадські об’єднання».

1.2. У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, законами України «Про громадські об’єднання», «Про запобігання корупції», чинними міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, чинним законодавством України, а також цим Статутом. Правовою основою діяльності Організації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Організацією у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.

1.3. Організація не передбачає одержання прибутку від своєї діяльності.

1.4. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно до вимог чинного законодавства, може володіти відокремленим майном, може мати самостійний баланс, печатку, штампи, бланки зі своєю власною назвою, символіку, відкриває рахунки у національній та іноземній валюті в установах банків України та інших країн у порядку, встановленому чинним законодавством.
1.5. Діяльність Організації поширюється на територію України.

1.6. Найменування Організації:
1.6.1. Повне найменування українською мовою – Громадська організація «Українська асоціація представниць правоохоронних органів».
1.6.2. Повна назва англійською мовою – «Ukrainian Association of Women in Law Enforcement».
1.6.3. Скорочене найменування українською мовою – ГО «УАППО»:
1.6.4. Скорочена назва англійською мовою – «UAWLE».

1.7. Організація утворена і діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу їх членів прозорості, відкритості та публічності.

1.8. Організація може використовувати своє найменування на бланках, печатках, штампах у символіці.

1.9. Організація може здійснювати свою діяльність без використання печатки.

МЕТА (ЦІЛІ) TA НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Основною метою діяльності Організації є консолідація зусиль членів для сприяння забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків в правоохоронних органах; Захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема соціальних, економічних, культурних, творчих, та інших інтересів членів Організації.

2.2. Напрямами діяльності Організації є:
2.2.1. Здійснення заходів спрямованих на недопущення та подолання дискримінації жінок у кар’єрному зростанні в правоохоронних органах;
2.2.2. Ініціювати та/або сприяти створенню належних умов для лідерства жінок у правоохоронних органах;
2.2.3. Підвищення рівня професійної компетентності жінок у правоохоронних органах, у тому числі шляхом надання консультацій для членів Організації;
2.2.4. Сприяння досягненню збалансованого представництва жінок і чоловіків на керівних посадах у правоохоронних органах;
2.2.5. Ініціювати впровадження та/або сприяти розвитку системи наставництва для жінок у правоохоронних органах;
2.2.6. Моніторинг стану дотримання рівності жінок і чоловіків та виявлення причин і умов, які сприяють дискримінації жінок у правоохоронних органах, а також розроблення пропозицій щодо дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у правоохоронних органах;
2.2.7. Популяризація ідеї рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, поширення інформації про діяльність щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у правоохоронних органах Україні (у т.ч. про діяльність Організації) та здійснення обміну досвідом в цій сфері, зокрема, шляхом видання інформаційних бюлетенів для розповсюдження серед членів Організації, використання засобів масової інформації, мережі Інтернет тощо;
2.2.8. Встановлення партнерських відносин з міжнародними та національними організаціями, науковими установами та навчальними закладами для розширення знань, обміну кращими практиками, професійним досвідом та інформацією з питань, що стосуються діяльності Організації;
2.2.9. Сприяння підвищенню престижу та авторитету правоохоронних органів, зміцненню партнерських стосунків і співпраці між правоохоронними органами і населенням;
2.2.10. Захист прав та інтересів членів Організації.

2.3. Для реалізації проголошених напрямів діяльності та досягнення мети (цілей) Організація у встановленому чинним законодавством порядку, має право:
2.3.1. Представляти і захищати свої права та інтереси, а також законні інтереси своїх членів в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності, у відносинах з їх працівниками та іншими фізичними особами;
2.3.2. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі) та напрями діяльності, публікувати методичні результати діяльності Організації; проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;
2.3.3. Звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
2.3.4. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
2.3.5. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються або приймаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя;
2.3.6. Організовувати та проводити мирні зібрання (збори, мітинги, походи, демонстрації тощо);
2.3.7. На добровільних засадах засновувати організації, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;
2.3.8. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
2.3.9. Засновувати засоби масової інформації; 2.3.10. Укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для досягнення мети (цілей) та реалізації напрямів діяльності Організації;
2.3.11. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для досягнення мети (цілей) та реалізації напрямів діяльності Організації;
2.3.12. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;
2.3.13. Організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;
2.3.14. Здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;
2.3.15. Здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;
2.3.16. Об’єднуватись у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі та які спрямовані на досягнення мети (цілей) та реалізації напрямів діяльності Організації, брати участь у діяльності інших громадських та благодійних організацій;
2.3.17. Обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;
2.3.18. Мати власну символіку та використовувати її у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;
2.3.19. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі громадських рад, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
2.3.20. Використовувати цільові пожертвування, що надаються благодійниками згідно з умовами цього пожертвування;
2.3.21. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми;
2.3.22. Брати участь у реалізації культурних, спортивних, соціальних, інших програм і заходів в Україні і за її кордоном;
2.3.23. Користуватись іншими правами згідно з законодавством України.

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років. Членство в Організації є добровільним, індивідуальним та набувається повнолітніми громадянами України і іноземцями у встановленому порядку. Засновники є членами Організації з моменту її реєстрації.

3.2. Детально принципи та порядок набуття і припинення членства, а також процедура оскарження відмови у прийнятті в члени Організації та рішення про припинення такого членства, визначаються у Положенні про членство в Організації, яке затверджується Загальними зборами членів Організації.

3.3. Право прийняття в члени Організації може бути делеговано Загальними зборами членів Організації її відокремленим підрозділам.

3.4. В Організації може бути три форми членства у відповідності до Положення про членство в Організації:
3.4.1. дійсне членство
3.4.2. асоційоване членство
3.4.3. почесне членство

3.5. Права члена Організації:
3.5.1. Обирати і бути обраними до органів управління Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;
3.5.2. Брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, комітетів, створених за рішенням органів управління Організації;
3.5.3. Звертатися до органів управління Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;
3.5.4. Оскаржувати рішення, дії, бездіяльність органів управління Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах членів Організації;
3.5.5. Звертатися до органів управління Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;
3.5.6. Оскаржити рішення Правління, Голови Правління Організації про виключення членів зі складу Організації;
3.5.7. Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів членів Організації;
3.5.8. Вільно виходити із членів Організації.

3.6. Члени Організації зобов’язані:
3.6.1. Дотримуватись у своїй діяльності вимог Статуту та внутрішніх документів Організації;
3.6.2. Ознайомлюватись та виконувати рішення, прийняті органами управління Організації та контролюючим органом Організації;
3.6.3. Своєчасно сплачувати вступні та членські внески. Строки сплати вступних та членських внесків, порядок визначення їх розміру, а також внесення встановлюються у Положенні про членство в Організації;
3.6.4. Сприяти досягненню мети (цілей) та реалізації напрямів діяльності Організації;
3.6.5. Брати участь у заходах, що проводяться Організацією;
3.6.6. Утримуватись від будь-якої діяльності, що може завдати матеріальної та нематеріальної (моральної) шкоди Організації;
3.6.7. З’являтися на засідання та брати участь у Загальних зборах членів Організації;
3.6.8. Сприяти підвищенню авторитету та репутації Організації.

3.7. Членство в Організації може бути припинено у разі:
3.7.1. Добровільного виходу членів зі складу Організації (на підставі поданої заяви);
3.7.2. Смерті члена Організації;
3.7.3. Припинення діяльності Організації.

3.8. Виключення членів зі складу Організації, за рішенням Правління Організації або Голови Правління Організації здійснюється у випадках:

  • порушення вимог Статуту Організації та інших внутрішніх документів;
  • вчинення дій, що дискредитують Організацію: поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво та завдають шкоди інтересам, або діловій репутації Організації або дій, що заподіяли матеріальну чи нематеріальну (моральну) шкоду Організації;
  • несумісності поведінки особи з її статусом члена Організації;
  • систематичне (два і більше разів) невиконання обов’язків члена Організації;
  • припинення участі члена у практичній діяльності Організації.

3.9. Відмова прийняти в члени Організації та рішення про виключення з членів Організації можуть бути оскаржені на чергових (позачергових) Загальних зборах членів Організації.

3.10. При виході (виключенні) члена Організації з її складу, матеріальні внески (грошові кошти, майно) внесені з метою підтримки (забезпечення) діяльності Організації, не повертаються.

3.11. Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними зборами членів Організації питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Органами управління Організації є:

  • Загальні Збори членів Організації;
  • Правління на чолі з Головою Правління Організації;
  • Директор;
  • Наглядова рада.

4.2. Загальні збори членів Організації (надалі – Загальні збори) є вищим органом управління Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Правління Організації (надалі – Правління).

4.3. У Загальних зборах беруть участь члени Організації. Кожний член Організації має один голос.

4.4. Чергові Загальні збори скликаються Правлінням щорічно. Загальні збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Правління Організації (далі – Голова Правління), а також членами Організації.

4.5. Позачергові Загальні збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації Правлінням чи Головою Правління Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.

4.6. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів.

4.7. До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:
4.7.1. Прийняття Статуту та внесення змін до нього;
4.7.2. Затвердження зразків печаток, штампів, символіки, логотипа та інших зразків реквізитів Організації;
4.7.3. Визначати строки сплати вступних та членських внесків, порядок визначення їх розміру, а також внесення;
4.7.4. Затвердження кошторису Організації на поточний період та звіту про його виконання;
4.7.5. Обрання Правління Організації та відкликання Правління, або окремих членів Правління;
4.7.6. Обрання та відкликання Голови Правління Організації, членів Наглядової ради;
4.7.7. Прийняття рішення про припинення діяльності Організації;
4.7.8. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

4.8. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як дві третини від числа присутніх членів Загальних зборів Організації. Рішення з питань, передбачених п. 4.7.1 (внесення змін до статуту), п.4.7.7 (прийняття рішення про припинення) та про відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації, приймається якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих присутніх членів Загальних зборів Організації.

4.9. Загальні збори приймають “Рішення”. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів Організації та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації. У випадку проведення засідань Загальних зборів членів Організації з використанням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Правлінням Організації.

4.10. Головує на засіданнях Загальних зборів особа з числа членів Організації, обрана Загальними зборами Головою зборів. Хід Загальних зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться секретарем Загальних зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних зборів.

4.11. Правління Організації є постійно діючим керівним органом Організації в період між черговими Загальними зборами.

4.12. Правління обирається Загальними зборами у складі від п’яти до п’ятнадцяти членів терміном на 3 роки та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.

4.13. Правління підзвітне Загальним зборам і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами Організації та чинним законодавством.

4.14. Голова Правління обирається Загальними зборами терміном на 3 роки.

4.15. Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків.

4.16. До компетенції Правління відноситься:
4.16.1. Організація виконання рішень Загальних зборів.
4.16.2. Скликання Загальних зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Зборів.
4.16.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.
4.16.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;
4.16.5. Приймати рішення про вступ Організації до інших об’єднань, асоціацій, у тому числі міжнародних або участі у спільних проектах з іншими організаціями, у тому числі з міжнародними.
4.16.6. Звітувати раз на рік перед членами Організації про діяльність Організації;
4.16.7. Обрання та звільнення Директора Організації;
4.16.8. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів;
4.16.9. Затвердження зразків печаток, штампів, символіки, логотипа та інших зразків реквізитів Організації.

4.17. Головує на засіданнях Правління Голова Правління Організації.

4.18. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Правління Організації, але не рідше одного разу на три місяці. Про час, місце, та порядок денний зборів члени Правління повідомляються заздалегідь. Позачергові засідання скликаються на третини членів Правління. У випадку проведення засідань Правління Організації з використанням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Правлінням Організації. Правління звітує перед членами Організації на Загальних зборах членів Організації.

4.19. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь- яких питань, що входять до компетенції Правління.

4.20. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів із складу Правління, присутніх на засіданні. Засідання Правління визнаються правомочними і його рішення вважаються прийнятими, якщо в них бере участь більшість членів Правління, у тому числі Голова Правління або член Правління, який виконує його обов’язки.

4.21. Голова Правління Організації.

4.22. До компетенції Голови Правління Організації належить:

Особистий кабінет
Запам'ятати мене
Ми у Facebook
Ми у Twitter
Підтримати УАППО